header1

رأی شماره 946 مورخ 5/12/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

 

رأی شماره 946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است .

ثانیاً : با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12در تاریخهای 1361,12,20 و 1365,4,15 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه ، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض ، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168 – 1389,10,26 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری

 

 


  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • رأی شماره 946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض