رأی شماره 54 مورخ 1393,1,18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

 

رأی شماره 54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرما و کارگر

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : مطابق ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم سازش ، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . نظر به این که قراداهای منعقده بین شکات پرونده های موضوع تعارض و کارخانه مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین قرارداد می باشد ، بنابراین هیآتهای تشخیص و حل اختلاف مقرر در ماده 157 قانون یاد شده صلاحیت رسیدگی به اختلافت را دارند و در نتیجه دادنامه شماره 8909970901902492 – 1389,10,28 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است . این رأی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری _ علی مبشری

 

 


error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.