رأی شماره  126 مورخ 1393,2,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست .

 

رأی شماره  126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست .

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است .

ثانیاً : با توجه به این که در ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری به شایستگی و صلاحیت مراجع قضایی و یا غیر قضایی ، شعبه صاد کننده قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند و حسب مورد مراتب را به شاکی اعلام می کند ، حکم مذکور مفید این معناست که با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال شود و قابلیت تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت از آن مستفاد نمی شود ، بنابراین موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 65 قانون فوق الذکر در خصوص قابلیت تجدیدنظر کلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری است . با توجه به مراتب آراء شعب سیزدهم و سی و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9209970901301153 – 1392,6,4 و 9209970903800199 – 1392,7,29 که بر همین اساس قرار عدم صلاحیت را قابل تجدیدنظر اعلام نکرده است ، صحیح و موافق قانون تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.