قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد ، دايمي تلقي مي شود .

 رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :

 اولاً : تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است .

ثانياً : نظر به اين كه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 قرارداد كار در اموري كه طبيعت آنها صبغه استمراري دارد ، دايمي تلقي مي شود . در خصوص پرونده هاي مبحوث عنه از سال 1375 ، حق بيمه سهم كارفرما و سهم كارگر ، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است ، بنابراين اشتغال شكات پرونده هاي موضوع تعارض مستمر شناخته مي شود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي كه رأي هيأت حل اختلاف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شكات را نقض كرد ، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .