رأي وحدت رويه شماره 717 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مسئوليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

رأي وحدت رويه شماره 717 – 1390,2,6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

بر حسب مستفاد از ماده 337  قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد ، مسئوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير – به هر ميزان كه باشد –  به نحو تساوي خواهد بود ، بنابراين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادر شده ، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي گردد . اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و  انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم الاتباع است .

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

{jcomments off}