موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری

رأی شماره 150 – 149 مورخ 1392,2,30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً : تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است .

ثانیاً : نظر به این که در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده 29 از همین قانون ، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ارجاع شده است به ورود ثالث ، جلب ثالث ، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است ، بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقید به وقت است ، به دلالت ماده 29 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست . بنابراین به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970903100909 – 1389,9,20 و آراء شعبه 24 به شماره دادنامه های 9109970902403015 –  1391,12,21 و 9109970902401568 – 1391,6,12 که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراءشعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود . این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –  محمد جعفر منتظری

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.