header1

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۹۷ در خصوص بند ۱۲  شرط ضمن عقد  نکاح

موضوع نظریه مشورتی : بند ۱۲ شرط ضمن عقد نکاح شامل ازدواج مجدد زوج که به طور موقت بوده هم می شود .

متن نظریه مشورتی :

« ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

۷/۹۸/۱۹۹۷

شماره : ۱۹۹۷-۹/۲-۹۸ ح

استعلام:

حسب بند 12 شرط ضمن عقد نکاح، از مواردي که زن میتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور طلاق نماید به شرح ذیل است بند 12 : « زوج همسر دیگري بدون رضایت زوجه اختیار کند». آیا این شرط شامل عقد نکاح موقت نیز میشود؟

پاسخ:

در خصوص مفاد بند دوازدهم سند نکاحیه چاپی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر اینکه در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر، زوجه به وکالت از زوج میتواند جهت طلاق اقدام نماید، با توجه به اینکه ازدواج اعم از دائم و موقت میباشد و بند مذکور نیز از این حیث اطلاق دارد، لذا شامل ازدواج مجدد زوج که به طور موقت بوده نیز میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه »