بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

این بخشنامه اصلاحیه دارد و اصلاحیه آن پس از بخشنامه در همین صفحه آورده شده است .

بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

قوه قضائیه       مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه : ١٢٧٣   دوشنبه ،٢۵ فروردین ١٣٩٩

سال ھفتاد و شش شماره ٢١٨۶۶

بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

٢٣/١/١٣٩٩ ١٠٠/۶٠٣٠/٩٠٠٠ شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره ٩٩/۴٣۵٢ مورخ ١٣٩٩/٠١/١٨ رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به ھمراه جداول تعرفه ھای مذکور جھت انتشار در روزنامه رسمی طبق مقررات ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

١٨/١/١٣٩٩ ۴٣۵٢/٩٩ شماره

جناب آقای دکتر محدث

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ٩٠٠٠/١٨٩٩٢۶/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/١١/١٣ و اصلاحیه آن به شماره ٩٠٠٠/٢٢٧٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٩/١/١۴ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ٩٠٠٠/١٨٩٩٢١/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/١١/١٣ ،به پیوست جداول تعرفه ھای مذکور جھت اقدام لازم و دستور انتشار آنھا در روزنامه رسمی طبق مقررات ارسال می گردد.

ذبیح اله خداییان

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواھد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می باشد.

الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ١٢٣ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رھنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

دو: اسناد اموال منقول (بھای وسیله نقلیه بر اساس قیمت ھای اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

ب ـ اسناد غیر مالی (موضوع ماده ١٢۴ اصلاحی قانون ثبت)

ج ـ سایر خدمات ثبتی

تبصره١ـ پرداخت حق التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و ھزینه پست، بالمناصفه به عھده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره٢ـ در صورتی که متعھد سند بیش از ٢ نفر باشند به ازای ھر نفر مبلغ ٠٠٠ /١٠٠ریال به حق التحریر سند اضافه می شود.

تبصره٣ـ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای ھر برگ اضافی ١٠٠/٠٠٠ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ ھای سند در نتیجه افزایش متعھدین، منطبق با تبصره ٢ باشد.

تبصره۴ـ حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره۵ ـ اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنھاد ھیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواھد بود.

تبصره۶ ـ ھزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت ھر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعھدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره٧ـ جھت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی ھر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شھرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواھد بود.

تبصره٨ ـ دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواھد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می باشد.

تبصره١ ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره٢ ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت ھیچ عنوان حق دریافت وجوھی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره٣ ـ ھزینه تعیین شده بابت رونوشت ھر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت ھرگونه وجه دیگر ممنوع می باشد.

تبصره۴ـ ھزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت ھرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعھدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره۵ ـ جھت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی ھر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شھرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ٢٠ درصد خواھد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره۶ ـ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ٢ ماده ٧۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به ازای ثبت ھر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴٠٠١٠١٣٢٠١٠١٩٢٧۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.

            اسناد مالی – اسناد اموال رهنی

ردیف مبلغ سند  تعرفه
۱-۱ تا مبلغ ده میلیون ریال مقصوعاً ۸۰۰/۰۰۰ ریال
۱-۲ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ۱۲ در هزار
۱-۳  تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۸ در هزار 
۱-۴  تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال  ۵ در هزار 
۱-۵  تا مبلغ یک میلیون ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال  ۴ در هزار 
۱-۶  تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال  ۲ در هزار  
۱-۷  تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال ا در هزار 
۱-۸  تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال  ٪۷ در هزار  
۱-۹  تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ٪۵ در هزار 
۱-۱۰  تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال  ٪۲ در هزار 
۱-۱۱  بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ٪۰۴ در هزار 

 

          اسناد مالی – اسناد اموال منقول

ردیف مبلغ سند تعرفه
۲-۱ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۳۵۰/۰۰۰ ریال
۲-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۳۵ در هزار
۲-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۶ در هزار
۲-۴ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۴ در هزار
۲-۵ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ا در هزار

 

        اسناد مالی – اسناد اموال غیر منقول

ردیف مبلغ سند تعرفه
۳-۱ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۸۰۰/۰۰۰ ریال
۳-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۲۰۰ در هزار
۳-۳ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۲۰ در هزار
۳-۴ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۴۰ در هزار
۳-۵ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۲۰ در هزار
۳-۶ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۱۲ در هزار
۳-۷ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۶ در هزار
۳-۸  بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۳ در هزار 

 

                       اسناد غیرمالی  

ردیف تعرفه
۱ وکالتنامه های فروش یا انتقال ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲ سایر وکالتنامه ها  ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳ تنفیذنامه ، رضایت نامه ، اقرارنامه ، تعهد نامه ، متم قرارداد ، اقاله ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵ تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود ۲۰۰/۰۰۰ ریال
۶ وقف نامه  ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۷ وصیت نامه  ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 

ردیف   تعرقه
۷ صلح دعاوی قراردادهای غیر مالی  ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۸ تعویض یا ضم وثیقه  ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
۹ سایر اسناد غیر مالی  ۸۰۰/۰۰۰ ریال

 

                      سایر خدمات ثبتی

ردیف واحد تعرفه
۱ فک رهن یا فسخ سند ۸۰۰/۰۰۰ ریال
۲ صدور اجرائیه هر اجرائیه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳ صدور اخطاریه هر نفر ۲۰۰/۰۰۰ ریال
۴ امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ ۲۵۰/۰۰۰ ریال
۵ تهیه رونوشت از ثبت دفتر  هر برگ  ۴۰۰/۰۰۰ ریال
۶ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ ۱۵/۰۰۰ ریال
۷ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفتر خانه هر برگ  ۶۰/۰۰۰ ریال
۸ تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد هر برگ ۵۰/۰۰۰ ریال 
۹  صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی )  –  ۶۰۰/۰۰۰ ریال 
۱۰  ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر  –  ۵۰۰/۰۰۰ ریال 
۱۱  گواهی امضاء  هر امضاء  ۳۰۰/۰۰۰ ریال 
۱۲  استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ استعلامات  هر نسخه ۱۵۰/۰۰۰ ریال 

 

 تعرفه های دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

ردیف انواع ثبت/ اقدامات تبعی تعرفه
۱ ثبت واقعه ازدواج ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ ثبت واقعه طلاق رجعی ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳ ثبت واقعه طلاق بائن ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ صورت جلسه طلاق رجعی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۵ صدور اجرائیه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶ صدور اخطاریه و اطلاع نامه ۴۰۰/۰۰۰ ریال
۷  تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق ۵۰۰/۰۰۰ ریال 
۸  ثبت رجوع و رجوع به مابذل و بذل مدت و فسخ نکاح  ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۹  ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی ۵۰۰/۰۰۰ ریال 
۱۰  استعلام  ۴۰۰/۰۰۰ ریال 
۱۱  تنظیم و صدور هر برگ قبض ۲۰/۰۰۰ ریال 

 

اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

اصلاحیه تصویب نامه قوه قضائیه     مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه : ١٢٨٠         سه شنبه ،٢٣ اردیبھشت ١٣٩٩

سال ھفتاد و شش شماره ٢١٨٩١

اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

شماره  ۹۹/۲۴۹۸۲    ۱۳۹۹/۲/۲۱

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً، نظر به اینکه بعض ضرایب مندرج در بند الف جدول یک حق التحریر به اشتباه درج و چاپ شده است، لذا بدینوسیله ضرایب اصلاحی ارسال می گردد، مستدعی است دستور فرمائید نسبت به چاپ آن در روزنامه رسمی اقدام فرمایند.

مدیرکل امور اسناد و سردفتران ـ محسن مرادی

الف ـ اسناد مالی( موضوع ماده ١٢٣ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رھنی ـ با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی 

ردیف مبلغ سند تعرفه
۱-۸ تامبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰/۷ در هزار 
۱-۹ تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۰/۵ در هزار
۱-۱۰ تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۰/۲ در هزار
۱-۱۱ بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰/۰۴ در هزار

{jcomments off}

error: