تصویب نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی

شماره  ۴۳۷۷۲/ت۵۶٠٨١هـ    ۱۳۹۸/۴/۱۵

تصویب نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات

سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٨/۴/٩ به پیشنھاد وزارتخانه ھای امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد بند (٨) مصوبات چھاردھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی مورخ ١٣٩٧/٧/١٠ تصویب کرد:

وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه ھزار (٠٠٠ر٢۵٠) دلار یا معادل آن به ارزھای دیگر در بانک ھا و مؤسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به ھمان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر کند.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

{jcomments off}

error: