قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

ماده١ـ ھرکس عمداً با پاشیدن اسید یا ھر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با ھر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.

تبصره١ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره٢ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (٢٨۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می شود.

ماده٢ـ ھرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به ھر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چھار؛

ماده٣ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دھد.

ماده۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به ھر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت ھای مقرر در ماده (١۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ ،ملزم به پرداخت ھزینه ھای درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت ھزینه ھای درمان نباشد، ھزینه ھای مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت ھای بدنی پرداخت می شود.

تبصره١ـ سازمان بھزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره٢ـ در مواردی که ھزینه ھای موضوع این ماده و تبصره (١) ، از صندوق تأمین خسارت ھای بدنی و سازمان بھزیستی پرداخت می شود، صندوق یا سازمان بھزیستی می توانند برای دریافت ھزینه ھای پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده٧ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ١٣٣٧/١٢/١۶ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر ھفت ماده و چھار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مھرماه یکھزار و سیصد و نود و ھشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١٣٩٨/٨/١ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

مجازات اسید پاشیتشدید مجازات اسیدپاشی , قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.