header1

بخشنامه « استفاده از ظرفیت ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاھش جمعیت کیفری »

شماره  ۹۰۰۰/۸۳۱۱۷/۱۰۰    ۱۳۹۸/۶/۲۶

استفاده از ظرفیت ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاھش جمعیت کیفری

روسای کل دادگستری استانھا

با عنایت به اعلام روسای کل دادگستری استان ھای سراسر کشور مبنی بر کثرت پرونده ھای وارده به دادگاھھای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جھت جلوگیری از ورود پرونده ھا به مرجع فوق، از آنجا که استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند نسبت به کاھش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا روسای کل دادگستری ھا ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستری ھا، بخش ھا، مجتمع ھای قضایی و زندانھا نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده۴۴٢ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

موضوعات مرتبط : برای مشاهده موضوعات زیر ، بر روی آن کلیک کنید .

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری