آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

قوه قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه    دوشنبه ،٣١ تیر ١٣٩٨

شماره ویژه نامه : ١١٧٩

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۶۵۶

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

شماره ۹۰۰۰/۴۱۹۴۳/۱۰۰   مورخه ۱۳۹۸/۴/۲۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/۴١٨١۵/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/۴/٢۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال

مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰   ۱۳۹۸/۴/۲۶ 

« آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی »

در اجرای تبصره١ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، مصوب ١٣٩۵، «آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

ماده ١ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران؛

پ ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛

ت ـ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوّب ١٣٨٧ رییس قوه قضاییه.

ماده٢ـ بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع ھمان اجرائیه تا پایان مھلت ھای مذکور در بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواھد بود.

ماده٣ـ در صورتیکه دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ٣ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه، دعوای اعسار متعھد سند لازم الاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به تقاضای وی گواھی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جھت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر می کند.

ماده۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکھای اطلاعات سامانه ھای املاک، ثبت شرکت ھا، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتھای معنوی با سامانه اجراء و ھمچنین سامانه شناسایی اموال ٌ محکوم علیه موضوع بند الف ماده١١٧قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعھدین پرونده ھای اجرایی را برای ادارات اجراء فراھم نماید.

ماده۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعھدین اسناد لازم الاجراء از کلیه مراجعی که به ھرنحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.

ماده۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی ھای متعھد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده٧ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعھد باید ظرف ١٠ روز نسبت به انجام تعھد خود یا جلب رضایت ٌ متعھد له اقدام نماید. در این مدت فھرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواھد شد.

ماده٨ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه ھیچگونه مال یا دارائی از متعھد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به ھر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع می تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جھت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواھی لازم به درخواست ذی نفع، بدون اخذ ھزینه ھای اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.

ماده٩ـ این آیین نامه در ٩ ماده بنا به پیشنھاد وزیر محترم دادگستری و ھمکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ١٣٩٨/۴/٢٢ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.