header1

قوه قضائیه                           مرجع تصویب: قوه قضائیه         

شماره ویژه نامه : ١١٣٩         دوشنبه ،٢٧ اسفند ١٣٩٧          

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵۶١

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣٨٣٩/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ١٣٩٨

شماره  ۹۰۰۰/۶٣٩٧۵/۱۰۰     ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣٨٣٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ١٣٩٨ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره  ۹۰۰۰/۶٣٨٣٩/۱۰۰     ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن سال نو ھجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اھداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنھا مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ١۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ١۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواھد بود.

الف ـ زندانیان محکوم به حبس:

١ ) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.

٢ ) محکومین به حبس بیش از ١٠ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

٣ ) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ١٠ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴ ) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس.

۵ ) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتھی به آزادی اعطاء می شود.

ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:

١ ) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

٢ ) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا بیش از ھفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا تا ھفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتھی به آزادی اعطاء می شود.

ج ـ محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت ھستند و ھمچنین دارندگان محکومیت ھای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواھند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی ھای متعدد می باشند، چنانچه در زمان بھره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواھد بود:

محکومین جرایم سرقت ھای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنھا بیش از یک سال باشد، آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب ھمان جرم، محکومینی که به شرارت مشھورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ھا و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنھا در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره١ :سایر محکومین جرایم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بھره مند خواھند شد.

تبصره٢ :در مورد محکومین موادمخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد ھر چھل و ھشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره٣ :منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان ھا بیش از ١٠٠ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ٢٠٠ گرم ھروئین و روان گردان ھا و ملحقات آن می باشد.

دادستانھای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواھند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراھیم رئیسی

 

 
  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶٣٨٣٩/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ١٣٩٨