header1

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶۴٢٠٩/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ١٣٩٧

قوه قضائیه                            مرجع تصویب: قوه قضائیه

پنج شنبه،٢۴ اسفند ١٣٩۶      شماره ویژه نامه: ١٠٣٢

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٢٧٠

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶۴٢٠٩/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص « شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ١٣٩٧ »

شماره ۹۰۰۰/۶۴٢٣١/۱٠٠     ۱۳۹۶/١٢/۲۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶۴٢٠٩/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١٢/٢١ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام

عید نوروز ١٣٩٧ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۶۴٢٠٩/۱٠٠     ۱۳۹۶/١٢/۲۱

بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

به مناسبت فرا رسیدن سال نو ھجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اھداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنھا مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ١۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ١۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواھد بود.

الف ـ زندانیان محکوم به حبس:

١ ) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.

٢ ) محکومین به حبس بیش از ١٠ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

٣ ) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا١٠ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

۴ ) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵سال به شرط تحمل دوماه حبس.

۵ ) محکومین به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده حبس آنھا کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتھی به آزادی اعطا می شود.

ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:

١ ) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

٢ ) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنھا بیش ازھفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنھا تا ھفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتھی به آزادی اعطا می شود.

ج ـ محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:

زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت ھستند و ھمچنین دارندگان محکومیتھای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواھند بود.

تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی ھای متعدد می باشند، چنانچه در زمان بھره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواھد بود:

محکومین جرایم سرقت ھای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته ، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب ھمان جرم، محکومینی که به شرارت مشھورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ھا و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنھا در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک: سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بھره مند خواھند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد ھر چھل و ھشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانھا عبارت است از:

١ـ بیش از ١٠٠ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.

٢ـ بیش از ٣٠گرم ھرویین و روان گردان ھا و ملحقات آنھا موضوع بند ۶ ماده ٨ قانون فوق الذکر.

دادستانھای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواھند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع  rrk.ir

 

 

  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶۴٢٠٩/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ١٣٩٧