header1

آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

در اجرای بند ج ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و بنا به پیشنھاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.

مقدمه

به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاھ ھای دولتی و غیردولتی، نھادھای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ھا، مردم و ھمچنین در جھت تسھیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاھش ورودی پروندھ ھا به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد.

ماده١ـ واژه ھا و عبارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛

ب ـ ھیأت عامل: ھیات عامل سازمان؛

ج ـ پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آیین نامه انتخاب می گردند؛

د ـ گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکت ھا تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه می نمایند.

ماده٢ـ تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار می شود، با پیشنھاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.

ماده٣ـ به منظور تدوین و تصویب سیاست ھا و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه، ھیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می گردد. ھیات فوق مرکب از اشخاص زیر است:

ـ رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛

ـ نماینده دادستان کل کشور؛

ـ نماینده وزیر دادگستری؛

ـ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاھی؛

ـ معاون سازمان در امور آموزشی و پژوھشی؛

ـ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛

ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛

ـ مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛

ـ رییس گروه پزشکی معتمد؛

تبصره١ـ محل دبیرخانه و تشکیل جلسات ھیأت، سازمان می باشد و جلسات با حضور حداقل ٧ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.

تبصره٢ـ رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب می شود، به عنوان دبیر ھیأت می باشد.

ماده۴ـ وظایف ھیأت عامل به شرح زیر می باشد:

الف ـ تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در ھر حوزه قضایی؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد؛

ج ـ پیشنھاد و تدوین دستـورالعمل ھا و شرایـط قراردادھـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می رسد؛

د ـ پیشنھاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد؛

ھـ ـ پیشنھاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جھت تصویب به رییس قوه قضائیه؛

و ـ نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛

ماده۵ ـ گروه پزشکی معتمد عھده دار اجرای تصمیمات ھیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آیین نامه می باشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رییس سازمان برسد.

ماده۶ ـ این آیین نامه مشتمل بر ۶ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٣٩۶/١٠/١٧ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع  rrk.ir