header1

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

« دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

در اجرای مواد ٢٣ ،٢۴ ،٣٢ ،٣٣ ،٣۵ ،٣٩ و ۴٧ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧» ،دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است:

فصل اول: کلیات

ماده١ـ تعاریف:

اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف می شوند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده، مصوب ١٣٩١/١٢/١ مجلس شورای اسلامی؛

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧ رئیس قوه قضاییه؛

پ ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛

ت ـ واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده ٣٣ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩٣/١١/٢٧؛

ث ـ مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ١۶ قانون حمایت خانواده و ماده ٣٠ آیین نامه؛

ج ـ معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛

چ ـ معاون یا معاونت اجتماعی استان: معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانھا؛

ح ـ شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاست گذاری، به شرح ماده٢ دستورالعمل؛

خ ـ شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛

ذ ـ ھیأت تعیین صلاحیت: ھیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛

ر ـ مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره١ ماده ٣٣ دستورالعمل؛

ز ـ اداره مشاوره: موضوع ماده ٣ دستورالعمل.

ماده٢ـ مرکز امور مشاوران می تواند برای سیاست گذاری، و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آیین نامه ، شورای مشورتی سیاست گذاری با عضویت نھادھا و سازمانھای مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دھد:

الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛

ب ـ مدیرکل پیشگیری ھای فرھنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر)؛

پ ـ نماینده تام الاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمھوری اسلامی ایران؛

ث ـ دو نفر از قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛

ج ـ معاون اجتماعی سازمان بھزیستی کشور؛

چ ـ رئیس پیشگیری سازمان بھزیستی کشور؛

ح ـ یک نفر متخصص امور حوزوی و فقھی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران.

تبصره١ـ شورای مشورتی دارای دبیرخانه ای است که رئیس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل می گردد و به تعداد لازم کارمند خواھدداشت.

تبصره٢ـ شورای مشورتی می تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند.

ماده٣ـ جھت اجرای مفاد آیین نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ٣ کارشناس در حوزه ھای مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل می گردد.

تبصره ـ وظایف و مسئولیتھای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواھد شد.

ماده۴ـ رئیس کل دادگستری ھر استان به استناد ماده ٣٣ آیین نامه، معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب می نماید.

تبصره ـ معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند.

فصل دوم ـ ساختار و وظایف واحد مشاوره

ماده۵ـ ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل می باشد:

الف ـ شورای مشورتی استان

ب ـ دبیرخانه

ماده۶ـ در واحد مشاوره ھر استان، شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاست ھای شورای مشورتی به منظور ھمکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ٣٣ آیین نامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امور خانواده به ریاست معاون اجتماعی استان و با ترکیب زیر تشکیل می گردند:

الف ـ یک نفر قاضی دادگاه خانواده

ب ـ مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان

پ ـ معاون مرتبط مدیر کل بھزیستی استان

ت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان

ث ـ یک نفر مشاور خانواده

ج ـ یک نفر مددکار اجتماعی

تبصره١ـ مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چھار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است.

تبصره٢ـ درصورت عدم صلاحیت، عدم ھمکاری، یا غیبت غیرموجه بیش از ٢ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفای ھریک از اعضاء حقیقی در طول سال، معاون اجتماعی استان می تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره٣ـ معاون اجتماعی استان، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی استان را ترجیحاً از بین بانوان متأھل واجد شرایط تعیین می نماید.

تبصره۴ـ شورای مشورتی استان حسب مورد می تواند از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند.

ماده٧ـ واحد مشاوره دارای دبیرخانه ای است که رییس آن توسط معاون اجتماعی استان تعیین می گردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواھد داشت.

تبصره ـ رؤسای کل دادگستری استانھا حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تأمین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور می باشند. با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره، تا زمان تأمین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروھای موجود دادگستری استان استفاده خواھد شد.

ماده٨ ـ واحد مشاوره موظف است ھرساله با عنایت به تعداد کل پرونده ھای دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاه ھای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای ھر ١٢٠ تا ٢٠٠ پرونده در استان، پیشنھاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدھد و در صورتی که تعداد اعلامی براساس فوق کافی نباشد، پیشنھاد خود را با دلایل توجیھی اعلام نماید.

تبصره ـ واحد مشاوره ھمچنین باید براساس تعداد پرونده ھا و نیاز استان مربوط، تعداد مشاور مذھبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روان شناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

فصل سوم ـ برگزاری آزمون

ماده٩ـ مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره، برای داوطلبان اخذ مجوز تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره، آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند، جھت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید.

ماده١٠ـ افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده٩ دستورالعمل معاف می باشند:

الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه ھای خانواده؛

ب ـ اعضای ھیأت علمی رسمی دانشگاه ھای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بھداشت و آموزش پزشکی در رشته ھای مذکور در بند پ ماده ١٣ دستورالعمل؛

پ ـ مشاورانی که در دادگستری ھای سراسر کشور فعالیت نموده اند، در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواھی لازم از مراجع قضایی.

تبصره ـ افراد مذکور صرفاً از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند.

ماده١١ـ متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی ، مشاوره حقوقی ـ مذھبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت نام می نمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواھد داد.

تبصره ـ در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی، سئوالات آزمون از سرفصل رشته ھای دانشگاھی مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی در گرایشھای مرتبط با خانواده، در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی ـ مذھبی سؤالات از سرفصل رشته ھای دانشگاھی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاھی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح می گردد.

ماده١٢ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار، اطلاع رسانی لازم را جھت ثبت نام انجام داده و شرایط و مھلت ثبت نام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام می نماید.

تبصره ـ مرکز امور مشاوران موظف است در آگھی برگزاری آزمون، نشانی سایت مربوط جھت ثبت نام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده ھر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ١١ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید.

ماده١٣ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل می باشد:

الف ـ تابعیت دولت جمھوری اسلامی ایران؛

ب ـ تأھل و داشتن حداقل ۴٠ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ٣۵ سال سن و حداقل ٨ سال سابقه کار مرتبط؛

پ ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده ھای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بھداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته ھای مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و ھمچنین رشته ھای ھمسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛

ت ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛

ث ـ عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛

ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛

چ ـ نداشتن سوء شھرت و عدم تجاھر به فسق؛

ح ـ داشتن وثاقت و تعھد به اصل نظام جمھوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛

خ ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛

دـ عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و ھمچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف.

تبصره١ـ داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده، متقاضی تأسیس مرکز مشاوره نیز می باشند، باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تھیه می شود را در سایت مذکور در تبصره ماده ١٢ دستورالعمل، تکمیل نمایند.

تبصره٢ـ دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بھزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت می باشند.

ماده١۴ـ مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام در آزمون به شرح ذیل می باشد:

الف ـ تصویر مدرک تحصیلی در رشته ھای مقرر در بند پ ماده ١٣ دستورالعمل؛

ب ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛

پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛

ت ـ ارائه گواھی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط.

ماده١۵ـ در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزه ھای قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران می تواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متأھل با داشتن حداقل ٣٠ سال سن و ٢ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ١٣ دستورالعمل نیز ثبت نام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.

تبصره ـ افراد پذیرفته شده فوق به ازای ھر سال کسری سابقه کار باید با ھماھنگی واحد مشاوره، به مدت ٢۵ ساعت در کلاسھای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ٢ ماه بیشتر از سایر کارآموزان، کارآموزی نمایند.

ماده١۶ـ مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذھبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

١ـ مواد آزمون عمومی:

الف ـ احکام اسلام در امور خانواده؛

ب ـ آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعمل؛

پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیب ھای اجتماعی با اولویت ناھنجاری ھای حوزه خانواده.

٢ـ مواد آزمون تخصصی:

یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی:

الف ـ آشنایی با تشخیص و آسیب شناسی روانی؛

ب ـ آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛

پ ـ آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواد درمانی؛

ت ـ آشنایی با آزمون ھای روانی و تشخیصی؛

ث ـ آشنایی با اخلاق حرفه ای؛

ج ـ آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان.

دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی:

الف ـ حقوق در مددکاری اجتماعی؛

ب ـ منابع اجتماعی؛

پ ـ مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده؛

ت ـ روشھای مددکاری اجتماعی.

سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذھبی:

الف ـ آیین دادرسی مدنی؛

ب ـ مبانی امنیتی خانواده؛

پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛

ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.

ماده١٧ـ از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواھد آمد.

الف ـ اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با ھمکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاھھا و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب می گردند.

ب ـ مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مھارتھای شغلی و سایر جھات، از نظرات و ھمکاری اعضای شورای مشورتی استفاده می نماید.

ج ـ کلیه ھزینه ھای مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاری آزمون، حق الزحمه اساتید طراح سوال، حق الزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و ھیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت ھزینه ھای ثبت نام توسط مرکز امور مشاوران تأمین می گردد.

ماده١٨ـ در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمی باشد.

ماده١٩ـ مرکز امور مشاوران قبول شدگان در مصاحبه علمی را جھت بررسی صلاحیت عمومی به ھسته گزینش قوه قضاییه معرفی می نماید. ھسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم پاسخ ھسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه، پرونده متقاضی در ھیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواھد شد.

ماده٢٠ـ مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جھت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد، گواھی عدم سوءپیشینه کیفری، تأییدیه مدرک تحصیلی و تأییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید.

ماده٢١ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ ھسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ٢٠ دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به ھیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جھت اظھارنظر درخصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ١٣ دستورالعمل ارجاع می نماید.

ماده٢٢ـ پس از تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط ھیأت تعیین صلاحیت، مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جھت گذراندن دوره کارآموزی سه ماھه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید.

ماده٢٣ـ واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جھت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید.

ماده٢۴ـ کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تھیه گزارش از حداقل ٢٠ پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده۴ قانون اقدام نمایند. گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد:

نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ماوقع، برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی.

تبصره ـ کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تھیه می شود، به امضاء و تأیید رییس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید.

ماده٢۵ـ پس از کارآموزی، واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماھه کارگاه علمی کارآموزان، نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید.

تبصره١ـ دوره کارگاه علمی برای کارآموزان، براساس محتوای کتاب راھنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تھیه می شود، برگزار می شود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین می گردد.

تبصره٢ـ استادان دوره مذکور باید گواھی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار می شود را دارا باشند.

استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تأیید قرار گرفته از ارائه گواھی فوق معاف می باشند.

ماده٢۶ـ برای ھر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت می شود.

ماده٢٧ـ پرونده آموزشی پس از تکمیل به ھمراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جھت انجام مراحل بعدی ارسال می گردد.

ماده٢٨ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تأیید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواھی پایان دوره آموزشی صادر می نماید.

ماده٢٩ـ گواھی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، موضوع ماده٣ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جھت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل می آید.

ماده٣٠ـ کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رییس کل دادگستری استان شرکت می کنند و به شرح مندرج در ماده۴٢ آیین نامه، سوگند یادمی نمایند.

ماده٣١ـ مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف، به افراد براساس نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مجوز تأسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده، صادر می نماید. پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس از امضاء رییس کل دادگستری استان، به پذیرفته شدگان اعطاء گردد.

تبصره١ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران درخصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز، بلامانع است.

تبصره٢ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوق الذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جھت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید.

تبصره٣ـ افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب، در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.

تبصره۴ـ واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنھادی متقاضی تأسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تأیید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به شماره گذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره ھر مرکز مشاوره را در مجوز تأسیس مرکز درج نماید.

ماده٣٢ـ در صورتی که مشخص شود مؤسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ١٣ دستورالعمل بوده یا بعداً فاقد یکی از شرایط مقرر در بندھای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د ماده یاد شده گردد، رئیس مرکز امور مشاوران رأساً و یا به پیشنھاد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطاء شده اقدام می کند.

ماده٣٣ـ دارندگان مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی و ھمچنین انتقال مجوز به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواھد بود.

تبصره١ـ ھر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته اند، باشد.

تبصره٢ـ حداقل نصف اعضای ھر مرکز مشاوره باید از بانوان متأھل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.

تبصره٣ـ ھر مرکز مشاوره می تواند بیش از یک مشاوره روانشناختی داشته باشد.

ماده٣۴ـ رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره، نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام می نماید.

ماده٣۵ـ مرکز امور مشاوران موظف است جھت ھماھنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مھرھای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تھیه و به مراکز مشاوره جھت اجرا ابلاغ نماید.

ماده٣۶ ـ مرکز امور مشاوران برنامه ریزی لازم را درخصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جھت اجرا ابلاغ می نماید.

تبصره ـ مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسھای آموزشی ضمن خدمت در استانھای فاقد شرایط مناسب به صورت منطقه ای اقدام خواھد کرد.

ماده٣٧ـ واحد مشاوره موظف است فھرست نھایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به ھمراه عکس ـ مکان ـ ساعات کار و غیره را جھت نصب در دادگاه ھای خانواده و معاونت ھای ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راھنمایی مراجعین به شکل مناسب تھیه نماید.

فصل چھارم ـ شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده:

ماده٣٨ـ متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر ھستند درخواست خود را از ھریک از طرق ذیل تسلیم نمایند:

١ـ ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده؛

٢ـ مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور؛

٣ـ مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛

۴ـ مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضائیه.

تبصره١ـ مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره ای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن، نتیجه را در سامانه ثبت و جھت اقدام مقتضی به محل ارجاع دھنده عودت می نماید.

تبصره٢ـ مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ٢۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه می کنند ، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره ای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی می نماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس می نماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط ھریک از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جھت رسیدگی به نظر دادگاه می رسد.

تبصره٣ـ واحد مشاوره موظف است آخرین فھرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی ھر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن ھر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاه ھای خانواده اعلام نماید.

تبصره۴ـ کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده می باشند. ھمچنین، سیستمھای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجھز به نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواھد بود.

تبصره۵ ـ ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس فھرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده، بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواھد شد.

تبصره۶ ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاه ھا موظفند ماھانه آمار ارجاع پرونده ھا به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پرونده ھای در جریان و مختومه، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد ھر مرکز مشاوره اقدام و ھر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

تبصره٧ـ در حوزه ھای قضایی که مراکز مشاوره تأسیس نشده است واحد مشاوره می تواند پرونده ھای طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جھت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده می باشد، ارسال نماید.

تبصره٨ ـ سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط راه اندازی می گردد.

ماده٣٩ـ در اجرای تبصره ٢ ماده ٢٨ قانون و انجام داوری درخصوص طلاق، زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جھت داوری امتناع کرده یا ناتوان ھستند، دادگاه می تواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید.

تبصره١ـ داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواھند بود که قبلاً در پرونده زوجین اعلام نظر کرده اند.

تبصره٢ـ پرداخت حق الزحمه داوری طبق ماده ١۵ آیین نامه خواھد بود.

ماده۴٠ـ به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه می تواند درخصوص حضانت، نگھداری و نحوه ملاقات اطفال براساس مواد ٢٣ و ٢۴ آیین نامه، موضوع را جھت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دھد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک ، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسی ھای تخصصی روانشناختی لازم و کافی، ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند.

ماده۴١ـ مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نمایند.

ماده۴٢ـ مؤسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جھت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط می رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید.

ماده۴٣ـ مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راھنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تھیه می شود، نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و ھر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند.

مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران ھرسه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک ھفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظھارنظرکننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دھد:

الف ـ در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام می نماید.

ب ـ در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظھارات

طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می نماید.

پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذکر شروط و تعھدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می نماید.

ت ـ در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مھلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره براساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را براساس بندھای الف و ب و ج به دادگاه گزارش می کند.

تبصره١ـ در طلاقھای توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، ولو اینکه زوجین یا یکی از آنھا دارای وکیل باشد.

تبصره٢ـ مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵٣ آیین نامه، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.

ماده۴۴ـ در طلاق ھای توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آنھا مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آنھا با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده می تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.

فصل پنجم ـ نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره

ماده۴۵ـ معاونت اجتماعی استان با تأیید مرکز امور مشاوران جھت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استانھا بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب می نماید. حق الزحمه بازرسان از محل ھزینه ھای جاری واحد مشاوره پرداخت خواھد شد. شرایط بازرسان ھمان شرایط مقرر در ماده ٣۴ آیین نامه است که برای متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره پیش بینی شده است.

تبصره١ـ بازرس می تواند از میان افرادی که مشاور خانواده ھستند، نیز تعیین گردد.

تبصره٢ـ بازرس موظف است صرفاً بر اساس قوانین و مقررات و مواردی که توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابلاغ می گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در اوراق متحدالشکل مخصوص که توسط مرکز فوق تھیه می شود، نتیجه را گزارش نماید.

ماده۴۶ـ واحد مشاوره موظف است به صورت دوره ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره مربوط اقدام و ھر شش ماه یکبار ارزیابی جامعی از فعالیت آنھا تھیه و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.

ماده۴٧ـ بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نماید. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشھا در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسرای مرکز امور مشاوران اقدام نماید.

ماده۴٨ـ واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاور خانواده یا مؤسس مرکز مشاوره از مراجع قضایی و یا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستریھا نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده و اخذ دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرای مرکز امور مشاوران جھت رسیدگی ارسال نماید.

فصل ششم ـ مجازاتھا و تخلفات انتظامی

بخش اول : مجازاتھا و تخلفات انتظامی مشاور خانواده

ماده۴٩ـ مجازات ھای انتظامی مشاور خانواده ۴ درجه به شرح زیر است:

١ـ توبیخ بدون درج در پرونده؛

٢ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

٣ـ محرومیت از فعالیت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال؛

۴ـ لغو پروانه مشاوره خانواده

ماده۵٠ ـ مرتکبـان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می شوند:

الف ـ عدم رعایت نظامات ابلاغی از سوی مرکز امور مشاوران برای بار اول؛

ب ـ غیبت غیر موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعیین شده برای بار اول؛

پ ـ سھل انگاری در انجام وظایف محوله.

ماده۵١ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می شوند:

الف ـ ھرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی ؛

ب ـ عدم رعایت احترام به زوجین؛

پ ـ دخالت در امور غیر مرتبط با موضوع مشاوره زوجین ؛

ت ـ عدم استفاده از سربرگ و مھر مخصوص برای اظھار نظر؛

ج ـ عدم شرکت در کلاسھای ضمن خدمت آموزشی

چ ـ عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران؛

ماده۵٢ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم می شوند،

الف ـ تکرار یکی از موارد مندرج در مواد ۵٠ و ۵١ دستورالعمل؛

ب ـ عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر ؛

پ ـ فعالیت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار؛

ت ـ ارائه شیوه ھا و توصیه ھای مشاوره ای غیر متعارف که فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است.؛

ث ـ ارائه خدمات مشاوره ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پروانه مشاوره خانواده؛

ج ـ ھر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراھم آورد، از جمله اظھارنظر خارج از موعد مقرر؛

چ ـ عدم رعایت تعرفه قانونی ؛

ح ـ افشای اسرار ھر یک از زوجین؛

خ ـ تخلف از مفاد سوگندنامه؛

د ـ عدم شرکت در کمیته فنی جھت اظھار نظر در خصوص پرونده ھای ارجاعی؛

ذ ـ انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعی از دادگاه در خارج از ساعت کار تعیین شده مرکز و خارج از محل مرکز مشاوره؛

ر ـ سھل انگاری در نگھداری اسناد و محتویات پرونده ھای ارجاعی

ماده۵٣ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه چھار محکوم می شوند:

الف ـ استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسکرات؛

ب ـ محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.

پ ـ تکرار ھر یک از تخلفات ماده ۵٢ دستورالعمل.

بخش دوم: تخلفات و مجازاتھای انتظامی مؤسسان مراکز مشاوره

ماده۵۴ ـ مجازات ھای انتظامی مؤسس مرکز مشاوره ٢ درجه به شرح زیر است:

١ـ سه ماه تا سه سال تعطیلی مرکز مشاوره.

٢ـ لغو مجوز مرکز مشاوره.

ماده۵۵ ـ مرتکبان ھر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می شوند:

الف ـ عدم تشکیل کمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده ھای ارجاعی؛

ب ـ تغییر محل مرکز مشاوره و اعضای آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران یا واحد مشاوره؛

پ ـ بکارگـیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مـشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران؛

ت ـ عدم نظارت بر کارکنان زیرمجموعه، بی نظمی و اختلال در کار مشاوران؛

ث ـ افشای اطلاعات محرمانه پرونده ھای مراجعین؛

ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات؛

چ ـ عدم تمدید اعتبار مجوز تأسیس مرکز در موعد مقرر؛

ح ـ رفتار خلاف شئون اسلامی؛

خ ـ عدم ارائه رسید اخذ وجه به مراجعان؛

د ـ عدم رعایت مفاد مواد ۵٠ و ۵١ آیین نامه؛

ذ ـ عدم رعایت مقررات دستورالعمل.

ماده۵۶ ـ مرتکبان ھر یک از امور ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می شوند:

الف ـ ایجاد شعبه و مؤسسه فرعی مرکز مشاوره؛

ب ـ ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.

پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده ھای وارده؛

ماده۵٧ ـ در صورت لغو مجوز مرکز مشاوره یا تعطیلی آن، اعضای مشاور خانواده می توانند در دیگر مراکز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جریان امور، پرونده ھای موجود در آن مرکز را به سایر مراکز ارجاع دھد.

ماده۵٨ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به کلیه تخلفات مشاور خانواده و مؤسس مرکز مشاوره بر اساس دستورالعمل مقرر در مرکز امور مشاوران مرکز می باشد.

فصل ھفتم ـ تعرفه

ماده۵٩ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می گردد:

  هزینه حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه ای
محل مرکز مشاوره تشکیل پرونده کارشناس کارشناسی ارشد دکتری
تهران ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۳۵۰،۰۰۰ ریال ۵۵۰،۰۰۰ ریال
مراکز استانها ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۲۵۰،۰۰۰ ریال ۳۰۰،۰۰۰ ریال ۴۵۰،۰۰۰ ریال
سایر شهرستانها ۱۵۰،۰۰۰ ریال ۲۰۰،۰۰۰ ریال ۲۵۰،۰۰۰ ریال ۴۰۰،۰۰۰  ریال

 

تبصره١ـ کلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکیل پرونده در حسابی که توسط مؤسس مرکز در یکی از شعب بانکھا افتتاح می گردد واریز و در پایان ھر ماه مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر ٣٠ درصد حق مؤسس، الباقی مبلغ را بر اساس کارکرد ھر یک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.

تبصره٢ـ مؤسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف یک ھفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.

تبصره٣ـ اختلافات مالی فی مابین مؤسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی که یکی از طرفین مرتکب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند موضوع را به دادسرای انتظامی مرکز امور مشاوران گزارش می نمایند.

تبصره۴ـ ارقام مندرج در دستورالعمل ھر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه ھای سازمان نظام روانشناسی و سازمان بھزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنھاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

فصل ھشتم ـ مسائل متفرقه

ماده۶٠ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بھزیستی و افرادی که به تشخیص مقام قضایی دارای بضاعت مالی نمی باشند با معرفی نامه از واحد مشاوره یا دادگاه ھا با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت ھزینه مشاوره معاف می باشند.

ماده۶١ ـ مؤسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت ھر سال به ترتیب مبلغ چھار و سه میلیون ریال را به عنوان حق عضویت به مرکز امور مشاوران پرداخت نمایند. مرکز فوق موظف است ۵٠ %مبالغ دریافتی از ھر استان را به حسابی که توسط دادگستری استان به نام رئیس کل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می گردد واریز تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد ھزینه شود.

تبصره ـ رئیس واحد مشاوره موظف است گزارش عملکرد مالی خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئیس کل دادگستری

استان اعلام نماید.

ماده۶٢ ـ آراء و تصمیمات مرکز امور مشاوران قطعی است.

ماده۶٣ ـ ھزینه لازم برای پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجینی که فاقد توانایی مالی می باشند ھر سال در بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواھد شد. تا تأمین ھزینه در بودجه قوه قضائیه حق الزحمه مشاوران از حساب مذکور در ماده ۶١ دستورالعمل تأمین می گردد.

ماده۶۴ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواھد نمود.

ماده۶۵ ـ این دستورالعمل در ٨ فصل و ۶۵ ماده و ۴٨ تبصره در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٢١ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی »

منبع rrk.ir