آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

قوه مجريه                                                              شنبه،٧ مرداد ١٣٩۶

مرجع تصویب: ھیات وزيران                                    شماره ویژه نامه: ٩٧١

سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠٨٢

آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

شماره 51051/ت53805هـ         1396/5/1

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه 1396/4/28 به پیشنھاد بیمه مرکزی جمھوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (٣) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ١٣٩۵ـ .

ب ـ بیمه گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف) ھر کدام که بیمه نامه موضوع این آییننامه را تحصیل کند، بیمه گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط میشود.

پ ـ بیمه گر: شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین نامه به عھده میگیرد.

ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع ھر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده٢ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است ھمزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالث برای پوشش خسارتھای بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد میشود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد.

ماده٣ـ بیمه گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، ھمزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین نامه صادر نماید.

ماده۴ـ میزان تعھد بیمه گر در ھر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. ھزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه ھای مصوب ھیأت وزیران و با رعایت ماده (٣۵) قانون تحت پوشش بیمه میباشد. در ھر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در ھر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواھد بود.

تبصره ـ بیمه گر مکلف است در ایفای تعھدات موضوع این بیمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

ماده۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتھای بدنی غرامت دریافت نماید، تعھد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواھد بود.

ماده۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه نامه مجاز نمیباشد.

ماده٧ـ خسارتھای خارج از تعھد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (١۵) و (١٧) قانون میباشد .

ماده٨ ـ ھرگاه در مدت بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف دو ھفته از تاریخ تغییر کاربری، بیمه گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه گر میتواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دھد و بیمه گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه گذار مراتب را به بیمه گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت میگردد.

ماده٩ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه به ھر طریقی از جمله اعلام بیمه شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه گذار ساقط میشود. چنانچه بیمه گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مھلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است میتواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر اینکه بیمه گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

ماده١٠ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف ـ بیمه نامه یا ھرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه.

ب ـ گزارش کارشناس راھنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا ھیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

پ ـ گواھینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا ھرگونه مدرک دال بر داشتن گواھینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج ـ گواھی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ ـ گواھی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح ـ گواھی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره١ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (١١) قانون، ارایه گواھی پزشکی قانونی الزامی نیست.

تبصره٢ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمھ گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

تبصره٣ـ مأموران راھنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه نسبت به تھیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در ھنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذینفع اقدام نمایند.

تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راھنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواھد شد.

ماده١١ـ بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آییننامه پرداخت نماید.

تبصره١ـ چنانچه علیرغم کامل بودن مدارک، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای ھر روز تأخیر معادل نیم در ھزار مبلغ خسارت را به ذینفع پرداخت نماید.

تبصره٢ـ در صورت فوت بیمه شده، خسارت به وراث قانونی بیمه شده یا نماینده قانونی آنھا و به نسبت سھمالارث پرداخت میگردد.

ماده١٢ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای ھر ھزار ریال تعھد بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر میباشد:

الف ـ سواری شخصی: (0/7)ریال

ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینیبوس و اتوبوس): (١)ریال

پ ـ بارکش: (1/2)ریال

پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (0/37)ریال

تبصره ـ بیمه گر میتواند تا دو و نیم درصد (2/5%)کمتر از نرخھای مذکور را ملاک عمل خود قرار دھد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2/5%)توسط بیمه گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

ماده١٣ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث میباشد.

ماده١۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آییننامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتھای بدنی پرداخت میشود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده جبران خواھد شد.

ماده١۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعھدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب میشود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون میباشد.

ماده١۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه نامه حوادث راننده برای ھمان مدت نزد بیمه گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه نامه بعدی باطل خواھد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت ھزینه ھای بیمه گری به بیمه گذار مسترد میشود.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.