قوه قضائيه

مرجع تصویب: قوه قضائيه            پنج شنبه ، 21 فروردین 1396 

شماره ویژه نامه: ۹۴۸                    سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۰۳

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»

شماره 9000/2795/100         1396/1/29

جناب آقای سينجلی جاسبی

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام عليکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره  9000/2789/100       1396/1/28

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

۱ ) در اجرای بندهای ٬۱۲ ٬۱۳ ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين٬ مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی٬ موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵/۵ %محکو ٌم به) و همچنين٬ هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ %محکو ٌم به) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غير مالی٬ درخواست تأمين دليل٬ تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل میباشد.

                                                                                                                         مبالغ به ریال

ردیف عنوان بدوی واخواهی تجدیدنظر فرجام خواهی

اعاده دادرسی

و اعتراض ثالث

1 دعاوی مربوط به اموال غیر منقول 1/000/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
2 دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها 1/000/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
3 دعاوی راجع به اسناد سجلی 750/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000
4

امور حسبی

750/000 1/200/000 1/500/000 1/500/000 1/800/000
5 دعاوی مربوط به امور خانواده  (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) و تأمین خواسته و دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوی قابل فرجام 400/000 600/000 1/000/000 0 1/500/000
6 درخواست تأمین خواسته و دستور موقت، به استثناء امور خانواده 1/000/000 0 1/500/000 0 1/800/000
7 اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستری 1/200/000 1/500/000 1/500/000 0 1/800/000
8

دعاوی قابل فرجام

1/000/000 1/500/000 1/500/000 1/500/000 1/800/000
9

سایر دعاوی

1/000/000 1/200/000 1/500/000 0 1/800/000

ج) هزینه اجرای آراء و تصميمات مراجع غير دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است.

ـ هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): /۴۰۰/۰۰۰ ریال

ـ هزینه اجرای تصميمات و سایر آراء: /۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا /۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غيرمنقول و خلع ید از اعيان غير منقول٬ موضوع قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور٬ ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه٬ تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر٬ از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کميسيون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴ (قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱۳۶۶ میباشند٬ آخرین مصوبه کميسيون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه٬ طلا و ارز٬ مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳ ) درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیين دادرسی کيفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئيس قوه قضائيه رسيده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ میگردد و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملی لاریجانی

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.