header1

 

رأی شماره۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی هيأت عمومی

 اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانياً : با توجه به اینکه طبق ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ کليه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفين یا وکيل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر میشود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوقالذکر٬ قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت ۲/۶/۱۳۹۴ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴ دادنامههای شماره به اداری که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسيدگی کرده است٬ صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري                           شنبه ، ۲  بهمن ۱۳۹۵

شماره ویژه نامه : ۹۲۹                                                                    سال هفتاد و دو شماره  ۲۰۹۳۵

رأی شماره۷۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

 شماره هـ/1133/95                                1395/10/26

بسمه تعالی

 جناب آقای جاسبی

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با موضوع: «قرار رد اعاده دادرسی صادرشده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

 تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۰/۷            شماره دادنامه: ۷۶۳       کلاسه پرونده : ۱۱۳۳/۹۵

مرجع رسيدگی : هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

 اعلام کننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۵ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۹۴۳۷۵/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۸که ثبت دبيرخانه حوزه ریاست شده٬ اعلام کرده است که :

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحيت

 احتراماً به استحضار میرساند در خصوص قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان از ناحيه شعبه ۵ و ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آراء متعارض به شماره ۱۴۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان و به شماره ۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵و ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲ صادر شده است نظر به اینکه مشابهت موضوع در آراء متعارض هنگامی بروز و ظهور مینماید که اولاً: مشابهت بين دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته مطرح باشد. ثانياً: بين دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته تشابه وجود داشته باشد. ثالثاً در برداشت از قواعد حاکم و قوانين و مقررات استنادی در رأی با وجود تشابه درخواست و دلایل و دفاعيات تهافت و تعارض وجود داشته باشد و در صورت فقدان هر یک از این شرایط وجود مشابهت و در نتيجه فرض آراء متعارض منتفی خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هيأت عمومی دیوان نيز بر این امر تصریح دارد علاوه بر این مقصود از دو یا چند رأی متعارض در موضوع حکم واحد در ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بين دو رأی نظر غيرممکن باشد اعم از این که هر دو رأی یا یکی از دو موافق قانون و مقررات نباشد لذا از آنجایی که بين دادنامه ۱۴۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان و رأی ۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شعبه ۵ تجدیدنظر با آراء و ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲ و ۱۳۹۲ـ ۱۳۹۴/۶/۲ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان شرایط اعلام تعارض به شرحی که فوقاً اشاره گردید وجود دارد لذا ضمن اطلاع مراتب تعارض با اجازه حاصله از ماده ۸۹ قانون دیوان تقاضای طرح موضوع در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. (ضمناً جهت سهولت دسترسی تصاویر آراء مورد نظر پيوست است).  »

گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

پيش از توضيح گردش کار هر پرونده لازم است اعلام شود که:

در پروندههای موضوع تعارض اشخاص٬ دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری تقدیم کردهاند و شعب دیوان قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده و قرار مذکور را در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر اعلام کردهاند. موضوع پروندههای شعب ۵ و ۱۳ تجدیدنظر که به شرح آتی ذکر میشود٬ اعتراض اشخاص به آراء شعب بدوی ناظر بر صدور قرار رد اعاده دادرسی است.

مبحث اول: آراء ناظر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

الف: شعبـه پنجـم دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجـب دادنـامـههای شمـاره ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۲ به موضوع تجدیدنظر دادخواهی از قرار رد اعاده دادرسی رسيدگی کرده است.

مبحث دوم: آراء ناظر بر غيرقابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :

ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۴۰۸ با موضوع دادخواست خانم فرزانه ایمانی ذوقی با وکالت خانم ليلا احمدی به طرفيت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گيلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲۱ـ۱۳۹۲/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۹ بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به شرح زیر به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه در اعاده دادرسی رسيدگی در شعبه صادرکننده رأی قطعی به دو قسمت تقسيم میشود اول رسيدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسيدگی ماهيتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر مینماید و در صورت صدور قرار اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسيدگی ماهيتی توسط شعبه صادرکننده رأی پيش نمیآید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسيدگی در ماهيت دعوا به ترتيبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده میباشد و پس از صدور رأی در ماهيت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسيدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار اعاده دادرسی که قبل از رسيدگی ماهوی صادر میشود نمیتوان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشيم چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده ۱۲۲ این قانون در موارد سکوت معيار و شاخص جهت اتخاذ تصميم مقررات قانون آیين دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که در مقررات این قانون در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابليت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده ۳۳۲ قانون مذکور نيز که قرارهای قابلاعتراض را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی بر شمرده است اشارهای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبول اعاده دادرسی نشده است٬ بنابراین بنا به جهات فوق قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحيه هيچ یک از طرفين پرونده قابل اعتراض نمیباشد و بر همين اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

ج ـ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسيدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۹۱۹ با موضوع دادخواست آقای احمدرضا بلندی به طرفيت سازمان تحقيقات آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۹۴۰۰۸۳۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۴ صادره از شعبه اول بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است: نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به رأی قطعی به دو قسمت تقسيم میشود اول رسيدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسيدگی ماهيتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر مینماید و در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسيدگی ماهيتی توسط شعبه صادرکننده رأی پيش نمیآید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسيدگی در ماهيت دعوا به ترتيبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده میباشد و پس از صدور رأی در ماهيت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسيدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار رد اعاده دادرسی که قبل از رسيدگی ماهوی صادر میشود نمیتوان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشيم چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده ۱۲۲ این قانون در موارد سکوت معيار و شاخص جهت اتخاذ تصميم مقررات قانون آیين دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که در مقررات این قانون در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابليت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده ۳۳۲ قانون مذکور نيز که قرارهای قابل اعتراضی را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد برشمرده است اشارهای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی نشده است٬ بنابراین بنا به جهات فوق٬ قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحيه هيچ یک از طرفين پرونده قابل اعتراض نمیباشد و بر همين اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

 اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانياً : با توجه به اینکه طبق ماده ۶۵ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ کليه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفين یا وکيل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر میشود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون فوقالذکر٬ قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت ۲/۶/۱۳۹۴ـ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۲ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۰۰ ٬۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۳۹۴ دادنامههای شماره به اداری که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسيدگی کرده است٬ صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 منبع  rrk.i