رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است .

ج : رأی وحدت رویه شماره 753 – 1395/6/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم ماده 48 قانون امور حسبی که مقرر داشته « امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است » و در رأی وحدت رویه شماره 224 – 1323/7/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است ، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده 54 همان قانون « عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است » ، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده 21 قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد ، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید ، صالح به رسیدگی است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . بنابراین ، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.