header1

 

تقاضای اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده مبنی بر عدم تمکن مالی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در تاریخ 1391,12,1 و بر اساس ماده 5 همین قانون در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی و پس از احراز آن و با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه خانواده می تواند مدعی عدم تمکن مالی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نماید البته بر اساس تبصره ماده 5 قانون حمایت خانواده ، افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ، همچنین بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ، احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی ، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد .

 

موضوعات مرتبط :

قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده