header1

تقاضای طلاق زوجه و موارد آن :

در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد می تواند تقاضای طلاق نماید و پس از اثبات عسر و حرج در دادگاه ، زوجه طلاق داده می شود عسر و عرج زوجه عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن برای زوجه مشکل باشد .

الف : مصادیق عسر و  حرج زوجه جهت درخواست طلاق از دادگاه :

1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل بمدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2 – اعتیاد زوجه به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است ، در صورتیکه زوج به تعهد خود خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .

3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4 – ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

5 – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاح روانی و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .

6 – سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود .

ب : عدم پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج :

در صورت استنکاف و یا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه .

ج- شرط ضمن عقد :

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا . . . ( شرایط موجود در عقدنامه که به امضاء طرفین رسیده است ) زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثباط تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه نماید .

د – وکالت بلاعزل زوجه در طلاق :

زوجه می تواند با گرفتن وکالت بلاعزل در طلاق از شوهر با حق توکیل به غیر و با درج تمام حدود و اختیارات و شرایط لازمه ، هر زمان که لازم باشد طلاق بگیرد که این نوع وکالت می تواند در سند ازدواج و یا در سند جداگانه ای در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد .

 

موضوعات مرتبط - برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن کلیک کنید : 

وکیل خانواده

وکیل پرونده مهریه