header1

هدایای نامزدی و استرداد آن

در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایا قابل مطالبه است و در صورتیکه عین هدایا موجود نباشد طرف مقابل مستحق قیمت هدایایی است که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر تلف شده باشد و در صورت به خوردن وصلت منظور به علت فوت یکی از نامزدها ، رجوع به قیمت قابل مطالبه نیست یعنی اگر عین هدایا موجود نباشد رجوع به قیمت مجری نمی باشد . اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است چرا که اصل بر عدم تقصیر گیرنده است و تقصیر اعم است از افراط و تفریط و برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود .

هدایا به دو دسته تقسیم می شوند :

الف - هدایای مصرف شدنی - هدایایی هستند که معمولاً قابل استرداد نمی باشند و دارای ویژگیهای زیر هستند :

1 - این هدایا برای مصرف طرف مقابل داده می شود .

2 - این هدایا معمولاً قیمت زیادی ندارند .

3 - این هدایا به جهت جلب محبت طرف مقابل داده می شود .

ب - هدایایی که عادتاً باقی می مانند - هدایایی هستند که تحت شرایطی قابل استرداد هستند و دارای ویژگی های زیر می باشند :

1 - این هدایا معمولاً گران قیمت تر هستند .

2 - با این دید به طرف مقابل داده می شود که اگر نامزدی به هم بخورد پس داده شود بطوریکه برخی از افراد با به هم خوردن نامزدی پیش قدم شده و هدایا را پس میفرستند و معمول آن حلقه نامزدی است .

شرایط استرداد هدایا - شرایطی که این هدایا ( هدایایی که بر حسب عادت باقی می مانند ) قابل مطالبه و استرداد است به شرح زیر می باشد :

1 - نامزدی به هم خورده باشد .

2 - عین هدیه موجود باشد .

3 - اگر تلف شده باشد و از بین رفته باشد به علت تقصیر نامزد نبوده باشد .

4 - اثباط تقصیر بر عهده هدیه دهنده است .

5 - در صورت از بین رفتن هدیه می بایست قیمت آن پرداخت شود .

6 - در صورتی که نامزد در از بین رفتن هدیه تقصیری نداشته باشد ، در پرداخت قیمت آن مسئولیتی نخواهد داشت .

7 - در صورتی که به هم خوردن وصلت منظور به علت فوت یکی از نامزدها باشد رجوع به قیمت قابل مطالبه نیست .