موارد جلب متهم بدون فرستادن احضاریه

موارد جلب متهم بدون فرستادن احضاریه از طرف بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری :

ماده 180  در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صارد کند :

الف –  در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابد است .

ب –  هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد .

پ –  در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود .

ت –  در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند .

ماده 181  جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود .

 

 

{jcomments off}

error: