header1

 نحوه اطلاع رسانی پرونده 

سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شد. با استفاده از این سامانه، شهروندان می توانند خدمات زیر را در ارتباط با پرونده خود، از طریق پیام کوتاه دریافت نمایند:

دریافت خلاصه پرونده

دریافت رمز پرونده

دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس

ارسال پیشنهاد و یا انتقاد

شهروندان جهت دریافت راهنمای استفاده از این سامانه، می توانند عدد صفر را به شماره 500049 پیامک نمایند. همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر، عدد مربوط را به شماره 500049 پیامک نمایند.

راهنمای دریافت خلاصه پرونده، عدد یک،

راهنمای دریافت رمز پرونده، عدد دو،

راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس، عدد سه

راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد، عدد نه

نحوه دریافت خدمات فوق الذکر به شرح زیر است:

1- برای دریافت خلاصه پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1

مثال: چنانچه می خواهید از آخرین وضعیت پرونده شماره 9009982619700000شماره فرعی 2 که رمز شخصی آن 2030 است مطلع شوید.

کد 2030 # 2 # 9009982619700000 # 1 را به شماره 500049 ارسال می نمایید

2- برای دریافت رمز شخصی پرونده می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود:

شماره پرونده # 2

توجه : این خدمت تنها به افرادی ارایه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس می بایست کد زیر را از چپ به راست به شماره 500049 پیامک نمود:

رمز شخصی# شماره فرعی پرونده # شماره پرونده # 1

4- برای ارایه پیشنهاد و انتقاد نیز می توان متن مربوط را با الگوی زیربه شماره 500049 پیامک نمود:

متن پیشنهاد یا انتقاد # 9

منبع : adliran.ir 

اطلاع رسانی پرونده با رمز شخصی : 

۱ - برای ورود به سامانه اطلاع رسانی پرونده با رمز شخصی کلیک کنید.

۲ - برای ورود به سامانه اطلاع رسانی پرونده های اجرا در اداره اجرای اسناد رسمی اعم از مهریه ، چک بلامحل  ، اسناد رهنی ، تخلیه ، قراردادهای داخلی بانکها (کلیک کنید)