جرائم قابل گذشت

جرائم قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است .

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح نموده و یک تبصره به آن اضافه نموده است ، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر می دارد :

« ماده ۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود : ماده ۱۰۴ – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند ، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶) ، (۵٩۶) ، (۶٠٨) ، (۶٠٩) ، (۶٢٢) ، (۶٣٢) ، (۶٣٣) ، (۶۴١) ، (۶۴٧) ، (۶۴٨) ، (۶۶٨) ، (۶۶٩) ، (۶٧٣) ،(۶٧۴) ،(۶٧۶) ،(۶٧٧) ،(۶٧٩) ،(۶٨٢) ،(۶٨۴) ،(۶٨۵) ،(۶٩٠) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد ) ، (۶٩٢) ، (۶٩٣) ، (۶٩۴) ، (۶٩٧) ، (۶٩٨) ، (۶٩٩) ، (٧٠٠) ، (٧١۶) ، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ١٣٧۵/٣/٢ و جرائم انتقال مال غیر و کلاھبرداری موضوع ماده (١) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧/٩/١۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاھبرداری و جرائمی که مجازات کلاھبرداری درباره آنھا مقرر شده یا طبق قانون کلاھبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶) ،(۶۵٧) ،(۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده) مصوب١٣٧۵/٣/٢ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، ھمچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر ھجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (١) ماده (١٠٠) این قانون و ماده (١٢) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢/١٢/۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره – حداقل و حداکثر مجازات ھای حبس تعزیری درجه چھار تا درجه ھشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. »

گذشت شاکی در جرم مشمول حد قذف : قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد . حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است . در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود .

عناوین و مصادیق جرائم قابل گذشت : موارد زیر از جرائم قابل گذشت بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازت اسلامی محسوب می شوند :

جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی و غیر رسمی موضوع ماده ۵۳۶

استفاده از ضعف نفس شخص موضوع ماده ۵۹۶

توهین به افراد موضوع ماده ۶۰۸

توهین به کارکنان دولت وضوع ۶۰۹

ضرب یا آزار و اذیت عمدی زن حامله که موجب سقط جنین شود موضوع ماده ۶۲۲

کسی که طفل به او سپرده شده از دادن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند موضوع ماده ۶۳۲

رها نمودن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی خالی از سکنه موضوع ماده ۶۳۳

مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱

فریب و تدلیس در ازدواج موضوع ماده ۶۴۷

افشاء اسرار موضوع ماده ۶۴۸

گرفتن سند و نوشته با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید موضوع ماده ۶۶۸

تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا تهدید به افشاء سر موضوع ماده ۶۶۹

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر موضوع ماده ۶۷۳

خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴

آتش زدن اموال منقول متعلق به دیگری موضوع ماده ۶۷۶

تخریب یا تلف یا از کار انداختن اموال منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری به طور عمد ماده ۶۷۷

کشتن یا مسموم یا تلف یا ناقص کردن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است موضوع ماده ۶۷۹

تلف و سوزاندن عمدی اسناد یا اوراق تجاری و غیر تجاری غیر دولتی که موجب ضرر غیر است موضوع ماده ۶۸۲

چراندن در محصول دیگری یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری را خراب کند یا محصول دیگری را درو و قطع نماید یا با سرقت یا قطع آب یا با اقدامات خشک کند یا تضییع کند یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد موضوع ماده ۶۸۴

از بین بردن یا قطع کردن اصله نخل خرما بدون مجوز قانونی موضوع ماده ۶۸۵

تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی موضوع ماده ۶۹۰

تصرف ملک دیگری به طور قهر و غلبه موضوع ماده ۶۹۲

تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق بعد از حکم قطعی خلع ید یا حکم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۳

ورود به عنف یا تهدید به منزل یا مسکن دیگری موضوع ماده ۶۹۴

افترا موضوع ماده ۶۹۷

نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸

قلمداد نمودن آلات و ادوات جرم به دیگری به قصد متهم نمودن او موضوع ماده ۶۹۹  

هجو نمودن دیگری موضوع ماده ۷۰۰

بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد موضوع ماده ۷۱۶  

بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موجب صدمه بدنی شود موضوع ماده ۷۱۷

هتک حیثیت با تغییر و تحریف کردن فیلم یا صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن موضوع ماده ۷۴۴

جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (یک میلیارد ریال) بیشتر نباشد و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری در باره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده

سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۶ ، ۶۵۷ ، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد

شروع به جرم و معاونت در جرائم قابل گذشت

جرائم تعزیری درجه ۵ و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن بزه دیده

 

{jcomments off}