header1

جرائم قابل گذشت

جرائم قابل گذشت ، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است . در جرائم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است .

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف از قانون مجازات اسلامی و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند ، جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده 596 و مواد 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 ، 700  از کتاب پنجم از تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قابل گذشت محسوب می شوند .

در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رأی موقوف می شود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می کند .

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد .

گذشت شاکی در جرم مشمول حد قذف : قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد . حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است . در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود .