تقاضای اعسار و تقسیط دیه

آیا مهلت پرداخت دیه مانع از درخواست اعسار و تقسیط می شود ؟

در جرائم شبه عمد ، مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه ظرف مهلت 2 سال قمری است که پرداخت کننده باید هر سال نصف دیه را بپردازد .

در جرائم خطای محض ، مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه ظرف 3 سال قمری است که پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را بپردازد .

مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه در جرائم شبه عمد و خطای محض ، مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست به عبارت دیگر در جرائم شبه عمد و خطای محض ، قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه ، محکوم علیه می تواند تقاضای اعسار و یا تقسیط نماید . تقاضای اعسار و تقسیط دیه با تقدیم دادخواست و در دادگاه کیفری (دادگاه نخستین ) صادر کننده حکم ، قابل رسیدگی است .

 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تقسیط جزای نقدی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

معامله به قصد فرار از دین

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.