header1

معافیت از پرداخت قسمتی از جزای نقدی

آیا قسمتی از جزای نقدی قابل معافیت (تخفیف) می باشد ؟

چنانچه محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد جزای نقدی معاف کند ، دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه ، معافیت موضوع فوق را قید کند .