تقسیط جزای نقدی

آیا جزای نقدی مورد حکم دادگاه قابل تقسیط می باشد ؟

چنانچه کسی به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و توان پرداخت یکجای آنرا نداشته باشد ، می تواند تقاضای تقسیط آنرا بنماید ، در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت او به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با أخذ تضمین مناسب آنرا تقسیط نماید .

چنانچه شخصی در مرحله بدوی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود ، می تواند قبل از قطعیت حکم ، از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط کند ، درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظر خواهی نیست ، دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود .

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :

اعسار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مطالبه وجه چک ، سفته و رسید

معامله به قصد فرار از دین

شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار

آراء وحدت رویه در خصوص اعسار

استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه از ناحیه محکومه علیه بالغ کمتر از 18 سال سن

تقسیط وجه سند لازم الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.