صلاحیت دادگاه کیفری یک

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم :

1 رسیدگی به جرائم موجب مجازات سلب حیات .

2 رسیدگی به جرائم موجب حبس ابد .

3   رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن .

4   رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر   .

5 جرائم سیاسی و مطبوعاتی .

 

{jcomments off}