مجازات ها

 

مجازات ها در قانون مجازات اسلامی :

مجازا تها در قانون مجازات اسلامی به دو گروه تقسیم می شوند ، مجازاتهای اصلی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی .

 

مجازات های اصلی

 

مجازات های تکمیلی و تبعی

 

{jcomments off}