در تصادفات رانندگی ، اگرچه راننده مقصر از تاریخ وقوع حادثه دو سال مهلت دارد که دیه را پرداخت نماید ولیکن می بایست ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و چنانچه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است ، و در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را بپردازد و یا پرداخت دیه به صورت افساطی باشد ، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بین طرفین بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

نرخ دیه کامل در سال 1401 در ماه های غیر حرام مبلغ 6,000,000,000 ریال معادل ششصد میلیون تومان  می باشد .

✔ نرخ دیه کامل در سال 1401 در ماه های حرام مبلغ 8,000,000,000 ریال معادل هشتصد میلیون تومان می باشد .

? ماه های حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه می باشد . 

موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک نمائید :
 
 
 
{jcomments off}
 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.