تـاجـر :

تاجر (بازرگان) کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد .

معاملات تجارتی :

1 – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد .

2 – تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد .

متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت ، حمل اشیاء را به عهده می گیرد .

3 – هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیلات معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره .

دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند .

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد .

عامل کسی است که از طرف دیگری و به نام او و برای او کارهایی را انجام می دهد .

4 – تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد .

5 – تصدی به عملیات حراجی .

6 – تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی .

7 – هر قسم عملیات صرافی و بانکی .

8 – معاملا برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد .

9 – عملیات بیمه بحری و غیر بحری .

10 – کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها .

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می شو د :

1 – کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها .

2 – کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید .

3 – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگر تاجر برای امور خود می نماید .

4 – کلیه معاملات شرکت های تجارتی .

5 – کلیه معاملات تجار ، تجارتی محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست .

 

موضوعات مرتبط :

وکـیـل شـرکـت هـا و بـازرگـانـان

شـرکـت تـجـاری

 

 


error: