عزل قیم

در موارد ذیل قیم عزل می گردد :

1 – اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده یا این صفت از او سلب شود .

2 – اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و به موجب حکم قطعی محکوم گردد شامل سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس ، منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .

3 – اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند .

4 – اگر قیم ورشکسته اعلان شود .

5 – اگر عدم لیاقت یا توانایی در اداره اموال مولی علیه معلوم شود .

6 – هر گاه معلوم شود که قیم عامداً و با سوء نیت مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده که آن مال درصورت مزبور قید نشود .

7 – درصورت وجود موجبات موجه ، دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا نماید که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد و قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشود .

8 – هرگاه قیم در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد .

9 – در صورتیکه قیم مجنون یا فاقد رشد گردد .

10 – هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که قیم بوده ، شوهر نماید باید مراتب را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان اطلاع دهد در غیر اینصورت دادستان می تواند تقاضای عزل او را بنماید .

11 – محجور و هر ذی علاقه ای می توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند ، در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید .

 

موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

طبقات و درجات ارث

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

{jcomments off}