نصب قیم :

برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1 – برای صغاری که ولی خاص ندارند .

2 – برای مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .

3 – برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد .

مواظبت از شخص مولی علیه ( شخص محتاج به قیم ) و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است .

محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون و توسط دادگاه به عمل آمده باشد .

در صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد داستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند .

 

لزوم اطلاع به دادستان جهت نصب و تعیین قیم

اشخاصی ذیل مکلفند مراتب اطلاع از وجود شخصی که محتاج به تعیین قیم است را به دادستان یا نماینده او اطلاع دهند :

1 – هریک از پدر یا مادر شخص محتاج به قیم

2 – همسر شخص محتاج به قیم

3 – خویشاوندانی که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می نمایند .

4 – مأمورین کنسولی .

5 – شهرداری ، اداره آمار ، ثبت احوال و مأمورین آنها .

6 – دهبان .

7 – بخشدار .

8 – دادگاهها .

دادستان : در مواردی که دادستان نیز از وجود شخصی که باید برای او قیم تعیین شود مطلع گردد باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه معرفی کند .

 

موضوعات مرتبط  ـ جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک کنید :

وکیل پرونده انحصار وراثت

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

عزل قیم

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

 

{jcomments off}