شرایط اساسی صحت معاملات :

برای صحت انجام هر معامله ای شرایط اساسی نیاز است که بدون وجود حتی یکی از آنها معامله صحیح نبوده و حسب مورد باطل و یا غیر نافذ خواهد بود که این شرایط عبارتند از :

1 – قصد طرفین و رضای آنها – قصد را میل و تصمیم ، و رضایت را موافقت گویند ، طرفین معامله و یا قرارداد می بایست جهت انجام معامله و یا انعقاد قرارداد ، قصد انجام معامله و رضای آنرا دادشته باشند و سکوت مالک ولو با حضور در مجلس انعقاد قرارداد ، اجازه محسوب نمی شود .

2 – اهلیت طرفین – اهلیت قابلیت برای داراشدن حق ، انجام تکلیف و استفاده از حقوقی که شخص بوسیله قانون دارا شده است می باشد و برای اینکه طرفین معامله اهل محسوب شوند باید بالغ ، عاقل و رشید باشند .

3 – مورد معامله – مورد معامله ، مال یا عملی است که طرفین معامله تعهد تسلیم یا ایفاء آنرا می نمایند لذا مورد معامله باید مالیت داشته باشد و دارای منفعت عقلایی مشروع بوده و مبهم نباشد .

4 –  جهت معامله – جهت معامله می بایست مشروع باشد ، اگر چه در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی در صورت تصریح باید جهت آن مشروع باشد و الا معامله باطل است , لذا هرگاه معلوم شود معامله ای با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .

 

 

error: