دیه شکستن استخوانهای ساعد دست ، زند اعلی و اسفل

ساعد دست از بالای مچ تا آرنج را شامل می شود که دارای دو استخوان می باشد ، 1 استخوان رادیوس یا زند اعلی (زند بالا) و 2 استخوان اولنا یا زند اسفل (زند پایینی) و این دو استخوان مچ دست را به آرنج دست متصل می کنند .

هر شکستگی در هر یک از استخوانهای ساعد دست در صورتی که شکستگی بدون عیب درمان یا التیام یابد میزان دیه آن 8 درصد دیه کامل خواهد بود که مبلغ آن به نرخ سال 1400 مبلغ 38,400,000 تومان (سی هشت میلیون و چهارصد هزار تومان) می شود و در صورتیکه شکستگی به صورت معیوب درمان شود میزان دیه آن 10 درصد دیه کامل می باشد که مبلغ آن به نرخ سال 1400 مبلغ 48,000,000 تومان (چهل و هشت میلیون تومان) می شود .

چنانچه غیر از شکستگی استخوان ساعد ، دست عیب دیگری پیدا کند مثلاً محدویت حرکتی نیز داشته باشد ، برای محدودیت حرکتی دست ارش هم تعیین می شود که درصد آن را پزشکی قانونی با توجه به میزان ، نوع و آسیب و عیب تعیین می کند .

ممکن است هر یک از استخوانهای ساعد دست خود به تنهایی یک شکستگی یا دو شکستگی داشته باشند به عنوان مثال استخوان زند اعلی دو شکستگی و استخوان زند اسفل یک شکستگی داشته باشد که در این مثال تعدا شکستگی ها 3 مورد می باشد و هر شکستگی دیه جداگانه دارد .