header1

بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی برند 

دیه مالی است که به سبب جنایت غیر عمد یا جنایات عمدی در مواردی که به هرجهت قصاص ندارد بر نفس ، عضو یا منفعت مقرر شده است همچنین در جنایات شبه عمدی ، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست در صورت درخواست فرد آسیب دیده یا ولی دم او پرداخت می شود و دیه حسب مورد حق شخصی فرد آسیب دیه یا ولی دم اوست و بر اساس تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی ، ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول ارث می برند و به عبارت دیگر بستگان مادری از دیه مقتول ارث نخواهند برد و با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ، منظور از بستگان مادری ، خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آنها و اجداد ، اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری می باشد .