header1

حدود و تعزیرات ، با سوگند نفی یا اثبات نمی شود

سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است .

حدود جمع حد است و حد مجازاتی است موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است .

تعزیرات جمع تعزیر است و تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد .

جرایمی که مستوجب حدود و یا تعزیرات هستند با سوگند نفی یا اثبات نمی شود ولیکن قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند ثابت می شود .

 

حدود ، تعزیرات ، سوگند  ، اثبات  ، نفی