فروش سهم محکوم علیه از ملک مشاع در مرحله اجرا

melke mosha

فروش سهم محکوم علیه از ملک مشاع در مرحله اجرا

وضعیت فروش ملک مشاع در قبال بدهی یکی از شرکاء
آیا در مرحله اجرا ، فقط سهم محکوم علیه از ملک مشاع به فروش می رسد یا کل ملک مشاع به فروش خواهد رسید ؟ 
در مرحله اجرا برای انجام مزایده و فروش ، هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکاء ملک مشاع فروش تمام ملک را بخواهند که در این صورت طلب محکوم له و هزینه های اجرائی از سهم محکوم علیه پرداخت خواهد شد .

 

 

 

{jcomments off}