مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

در مواردی که تصمیم دادگاه بر اساس نظر کارشناس خواهد بود و موضوع به کارشناس ارجاع شده باشد ، پس از ابلاغ اخطاریه به شخص جهت ملاحظه نظر کارشناس ، لازم است که فوراً در مهلت قانونی به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال نموده مراجعه کند و نظر کارشناسی را ملاحظه و از آن کپی تهیه نماید و در صورتی که نسبت به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشد در مهلت مقرر و به صورت مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه نماید ، در زیر بر حسب مورد در خصوص مهلت اعتراض نسبت به نظر کارشناس رسمی دادگستری اشاره شده است :

1 – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی : مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند ، ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می نماید .»

2 – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد ، ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد : « جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم کند . مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود . طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .»

3 – مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی ، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد ، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»

 

 

{jcomments off}

error: