header1

تعرفه مراکز مشاوره موضوع دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

میزان تعرفه بر اساس ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده به شرح ذیل می باشد :

« ماده۵٩ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می گردد:

هزینه

حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه ای

محل مرکز مشاوره

تشکیل پرونده

کارشناس

کارشناسی ارشد

دکتری

تهران

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۳۵۰،۰۰۰ ریال

۵۵۰،۰۰۰ ریال

مراکز استانها

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۲۵۰،۰۰۰ ریال

۳۰۰،۰۰۰ ریال

۴۵۰،۰۰۰ ریال

سایر شهرستانها

۱۵۰،۰۰۰ ریال

۲۰۰،۰۰۰ ریال

۲۵۰،۰۰۰ ریال

۴۰۰،۰۰۰ ریال

تبصره١ـ کلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکیل پرونده در حسابی که توسط مؤسس مرکز در یکی از شعب بانکھا افتتاح می گردد واریز و در پایان ھر ماه مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر ٣٠ درصد حق مؤسس، الباقی مبلغ را بر اساس کارکرد ھر یک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.

تبصره٢ـ مؤسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف یک ھفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.

تبصره٣ـ اختلافات مالی فی مابین مؤسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی که یکی از طرفین مرتکب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند موضوع را به دادسرای انتظامی مرکز امور مشاوران گزارش می نمایند.

تبصره۴ـ ارقام مندرج در دستورالعمل ھر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه ھای سازمان نظام روانشناسی و سازمان بھزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنھاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. »