پرداخت دیه در صورت نداشتن بیمه نامه

یکی از مواردی که صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است بدون أخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب حادثه (راننده مقصر) خسارت زیان دیده را بپردازد و پس از آن مکلف است به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند در صورتی است که مسبب حادثه (راننده مقصر) بیمه نامه نداشته و یا در صورت انقضاء بیمه نامه و یا بطلان بیمه نامه است .

 

{jcomments off}

error: