header1

پرداخت دیه در صورت نداشتن بیمه نامه

یکی از مواردی که صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است بدون أخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب حادثه (راننده مقصر) خسارت زیان دیده را بپردازد و پس از آن مکلف است به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند در صورتی است که مسبب حادثه (راننده مقصر) بیمه نامه نداشته و یا در صورت انقضاء بیمه نامه و یا بطلان بیمه نامه است .