دیه استخوان ترقوه

دیه استخوان ترقوه

دیه شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود ، دیه آن چهار درصد دیه کامل می باشد .

دیه شکستن هر یک از استخوانهای ترقوه در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود ، دیه آن نصف دیه کامل می باشد .

دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه کامل است یعنی سه و دو دهم درصد ( 3/2 ٪ ) دیه کامل می باشد .

دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه کامل یعنی دو و نیم درصد ( 2/5 ٪ ) دیه کامل می باشد .

دیه دررفتگی آن بیست هزارم دیه کامل یعنی دو درصد دیه کامل می باشد .

دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل یعنی یک درصد دیه کامل می باشد . 

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.