وکیل تنظیم دادخواست و لایحه می تواند برای تهیه ، تنظیم و نوشتن متن دادخواست ، شکایت ، لایحه فاعیه ، واخواهی ، تجدیدنظر خواهی ، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، پاسخ به تبادل لوایح ، درخواست ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ، درخواست تصحیح رأی و دادنامه و درخواست صدور اجرائیه و سایر درخواست ها و تقاضاها به شما کمک کند. تنظیم متن دادخواست ، لوایح و درخواست ها با توجه به حقوقی و تخصصی بودن آنها و همچنین مشاوره حقوقی و وکالت توسط وکیل دادگستری انجام می باشد. وکلای پایه یک دادگستری دفتر وکالت ما خدمات حقوقی متنوعی را ارائه می نمایند. برای تعیین وقت و مراجعه حضوری شماره تلفن و آدرس دفتر وکالت در سایت قرار دارد.

error: