موضوعات مربوط به ارث ، انحصار وراثت و امور حسبی

طبقات و درجات ارث

سهم الارث پسر و دختر

سهم الارث زوج و زوجه

انحصار وراثت

عدم نیاز به ارائه گواهی مالیاتی برای صدور انحصار وراثت

وکیل پرونده انحصار وراثت ( حصر وراثت )

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

تعیین‌ تکلیف اموال و وضعیت مالی فردی که در کماست

رأی وحدت رویه شماره 732 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نصب قیم

شرایط تعیین قیم موقت برای محجور در پرونده های کیفری

عزل قیم

رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اثر حجر

گواهی رشد و تعیین سن

نحوه صدور حکم حجر متوفی

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

نشانی دفتر وکالت بر روی نقشه آنلاین

 
 

error: