رسيدگي نسبت به ضرر و زيان در صورت صدو‌ر حكم برائت متهم

رأي و‌حدت رو‌يه شماره 649 – 1379,7,5هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

از ماده 12 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  چنين استنباط مي‌شود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدو‌ر حكم جزايي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آنكه پرو‌نده معد براي اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرو‌نده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد. بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدو‌ر حكم برائت ندارد.

بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخصوص صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني‚ جزايي و حسبيه رأي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي‌شود.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است .

 

 {jcomments off}