محاسبه دیه سال1394 – جدول محاسبه دیه سال 94 – جدول نرخ دیه سال 94 – دیه سال 1394


نوع ديه

نرخ دیه (به ريال)

نوع ديه

نرخ دیه (به ريال)

ديه كامل

1,650,000,000

چهار درصد ديه

66,000,000

يك دینار شرعي

1,650,000

چهار و نيم درصد ديه

74,250,000

يك درهم شرعي

165,000

پنج درصد ديه

82,500,000

يك شتر

16,500,000

پنج و نيم درصد ديه

90,750,000

يك ده هزارم ديه

165,000

شش درصد ديه

99,000,000

يك هزارم ديه

1,650,000

شش و نيم درصد ديه

107,250,000

يك صدم ديه

16,500,000

هفت درصد ديه

115,500,000

نيم صدم ديه

8,250,000

هفت و نيم درصد ديه

123,750,000

يك دهم درصد ديه

1,650,000

هشت درصد ديه

132,000,000

دو دهم درصد ديه

3,300,000

هشت و نيم درصد ديه

140,250,000

سه دهم درصد ديه

4,950,000

نه درصد ديه

148,500,000

چهار دهم درصد ديه

6,600,000

ده درصد ديه

165,000,000

پنج دهم درصد ديه

8,250,000

يك دهم ديه

165,000,000

شش دهم درصد ديه

9,900,000

دو دهم ديه

330,000,000

هفت دهم درصد ديه

11,550,000

سه دهم ديه

495,000,000

هشت دهم ديه

13,200,000

چهار دهم ديه

660,000,000

نه دهم درصد ديه

14,850,000

پنج دهم ديه

825,000,000

يكصدم ديه كامل

16,500,000

شش دهم ديه

990,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

18,150,000

هفت دهم ديه

1,155,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

19,800,000

هشت دهم ديه

1,320,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

21,450,000

نه دهم ديه

1,485,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

23,100,000

نصف ديه كامل

825,000,000

يك و پنج دهم درصد ديه

24,750,000

ثلث ديه كامل

550,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

26,400,000

ربع ديه كامل

412,500,000

يك و هفت دهم درصد ديه

28,050,000

خمس ديه كامل

330,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

29,700,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

264,000,000

يك و نه دهم درصد ديه

31,350,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

132,000,000

دو درصد ديه

33,000,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

33,000,000

دو و نيم درصد ديه

41,250,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

55,000,000

سه درصد ديه

49,500,000

ديه كامل زن

825,000,000

سه و نيم درصد ديه

57,750,000

ديه كامل در ماههاي حرام

2,200,000,000
{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.