لایحه تقدیم فیش بانکی هزینه کارشناسی به دادگاه

چنانچه از طرف دادگاه اخطار شده باشد که هزینه کارشناسی را بپردازید ، می بایست در مهلت قانونی دستمزد کارشناس رسمی دادگستری به شماره حسابی که از طرف دادگاه معرفی شده پرداخت گردد ، پس از واریز دستمزد کارشناسی به حساب مربوطه ، فیش بانکی را ضمیمه لایحه  نموده و به دادگاه مربوطه برده و پس از دستور ثبت لایحه توسط ریاست محترم شعبه ، لایحه و فیش بانکی ضمیمه آن را به دفتر شعبه داده و شماره ثبت لایحه را می گیرید و لایحه و فیش بانکی می بایست ضمیمه پرونده گردد ، در زیر نمونه لایحه تقدیم فیش بانکی هزینه کارشناسی به دادگاه آورده شده است :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ——- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ————– در خصوص پرونده به شماره بایگانی ———— مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار میرساند که هزینه دستمزد کارشناسی به مبلغ —————- ریال و طی فیش بانکی شماره ————— مورخ ———— به حساب مربوطه واریز گردیده که اصل فیش بانکی پرداخت دستمزد کارشناسی به پیوست تقدیم می گردد .

                                                                                                                                         با احترام مجدد

                                                                                                                                              امضاء   

 

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.