شماره تلفن های ضروری

ليست شماره تلفنهای ضروری :

رديفموضوعتلفن ضروری
1  دفتر وکالت (تهران)02166432184
2  دفتر وکیل (تهران)02166432184
3  فوريتهاي پليس ( تصادفات ، سرقت ، مواد مخدر و . . . )110
4  دفتر نظارت همگاني بازرسي كل ناجا197
5  اورژانس – مرکز فوریت های پزشکی کشور115
6  آتش نشاني125
7  امداد گاز194
8  امداد برق  121
9  امداد آب 122
10  صداي مشاور سازمان بهزيستي148
11  اورژانس اجتماعي – فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی123
12  نداي تأمين اجتماعي 1420
13  اطلاع رساني و صدور دفترچه سازمان خدمات درماني09660
14  اطلاعات مربوط به داروخانه هاي شبانه روزي191
15  اعلام خرابي تلفن20117
16  اطلاعات تلفن118
17  ساعت گويا20119
18  اعلام ساعات شرعي و تقويم روز192
19  نداي قرآن 1440
20  خدمات شهری شهرداری137
21  پست استان تهران 140
22  شرکت پست193
23  سازمان هواشناسي 134
24  اطلاعات فرودگاه ها199
25  اطلاعات راه ها – وزارت راه و شهرسازی141
26  سيستم گويا شركت رجاء1539
27  تاكسيرانی133
error: